fbpx

Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Certyfikacja

  /  Certyfikacja

Certyfikacja placówki w ramach Pozytywnej Dyscypliny to trzyetapowy Program, skierowany do przedszkoli i szkół, patrzących na wychowanie jak na długofalowy proces, którego efektem ma być wspieranie dzieci w zakresie osiągnięcia istotnych w dorosłym życiu kompetencji społecznych i życiowych. Placówek chcących budować edukacyjną społeczność opartą na pozytywnych relacjach, wzajemnym szacunku, oraz respektującą potrzeby wszystkich jej członków tj. dzieci (uczniów), rodziców i nauczycieli.

Na etapie pierwszym nauczyciele poznają metodę wychowawczą wywodzącą się z humanistycznej psychologii Alberta Adlera oraz mają możliwość sprawdzić jej skuteczność poprzez zastosowanie kilku wybranych narzędzi PD. Metoda, swoją skuteczność opiera na poczuciu przynależności i znaczenia, wzajemnym szacunku, empatii oraz współpracy. Uczy komunikacji, rozpoznawania emocji oraz samoregulacji. Wspiera samodzielność, umożliwia koncentrację na poszukiwaniu rozwiązań i daje przestrzeń do nauki na błędach. Pozwala odkryć dzieciom jak bardzo są zdolne i kompetentne.

Poziom drugi to czas na naukę fundamentalnych umiejętności pozwalających dzieciom (uczniom) i nauczycielom na efektywną pracę w atmosferze szacunku. Na tym etapie wdrażany jest kompleksowy program – Dom Pozytywnej Dyscypliny, a nauczyciele w swoich klasach (grupach) realizują program zawarty w podręczniku.

Na trzecim etapie przedszkole czy szkoła zatrudnia doświadczonych praktyków PD, z czego część kadry posiada uprawnienia Edukatora PD. W placówce jest opracowany i realizowany program wychowawczy lub profilaktyczno-wychowawczy zgodny z założeniami Pozytywnej Dyscypliny. Działania społeczności szkolnej skupiają się na propagowaniu Pozytywnej Dyscypliny wśród rodziców oraz społeczności lokalnej np. przez organizację warsztatów, spotkań a tworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie doświadczeń (także w social mediach), wzajemnych inspiracji i rozwoju w duchu Pozytywnej Dyscypliny.

Praca na każdym poziomie trwa minimum rok i kończy się otrzymaniem
certyfikatu wydanego przez

Stowarzyszenie Pozytywna Dyscyplina – Polska

afiliowanego przez:

Uczestnicy wszystkich poziomów biorą udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach mentoringowych (także online).

Każda placówka wspierana jest przez uprawnionego i rekomendowanego przez Stowarzyszenie certyfikowanego edukatora Pozytywnej Dyscypliny.

Dzieci / Uczniowie rozwijają kompetencje społeczno-emocjonalne a wśród nich:

 • budowanie opartych o szacunek relacji,
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów,
 • uczą się współpracy w grupie,
 • budują poczucie własnej wartości i samoświadomość,
 • rozwijają inicjatywność i kreatywność, sprawczość,
 • skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań,
 • realizują w sposób konstruktywny potrzebę przynależności i znaczenia,
 • uczą się nazywania emocji swoich oraz innych osób,
 • poznają sposoby pozwalające na wyregulowanie siebie oraz koło wyboru – jako narzędzie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele otrzymują:

 • możliwość rozwoju swojego warsztatu wychowawczego,
 • możliwość budowania autorytetu opartego o wzajemny szacunek,
 • konkretne narzędzia i techniki do pracy z uczniami ( scenariusze zajęć i lekcji),
 • pomysły i inspiracje jak wspierać rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych
 • wsparcie w zakresie tworzenia programów wychowawczych,
 • udział w warsztacie bazowym Pozytywna Dyscyplina w szkole/przedszkolu
 • wsparcie mentoringowe Edukatora w ciągu roku (co najmniej 3 spotkania grupowe),
 • workbook z ćwiczeniami i kluczowymi informacjami oraz materiałami powarsztatowymi.

Dyrektorzy podniosą jakość pracy placówki poprzez:

 • budowę spójnego systemu wychowawczego szkoły / przedszkola wspierającego uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz kluczowych,
 • kompleksowe szkolenie całej kadry oraz roczne wsparcie certyfikowanego edukatora we wdrażaniu założeń PD,
 • możliwość, budowania społeczności szkolnej / przedszkolnej opartej na relacjach, wzajemnym szacunku oraz respektowaniu potrzeb uczniów/ dzieci, rodziców i nauczycieli,
 • otrzymanie konkretnych technik i narzędzi wspierających pracę z nauczycielami oraz przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i rutynie.

Rodzice:

 • mają możliwość zapoznania się z filozofią i wybranymi technikami Pozytywnej Dyscypliny,
 • otrzymują wzmocnienie oddziaływań wychowawczych szkoły /przedszkola poprzez skupienie placówki na kształtowaniu u uczniów kompetencji życiowych.

Po zakwalifikowaniu się do projektu *

 • Podpisać umowę przystąpienia do certyfikacji – ”Przyjaciele Pozytywnej Dyscypliny”
 • W terminie do 15 sierpnia danego roku – wpłacić zaliczkę wysokości 1000 zł .

*ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu placówki do projektu podejmuje organizator.

 • Uczestnictwo w warsztacie bazowym m inimum 80% kadry pedagogicznej.
 • Systematyczna refleksja nauczycieli dotycząca poznanych metod i technik PD. prowadzona przy pomocy Workbooka.
 • Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach mentoringowych.
 • Uzyskanie pozytywnej rekomendacji od wspierającego placówkę edukatora.
 • Poinformowanie rodziców o rozpoczęciu procesu certyfikacji.
 • Organizacja spotkanie informacyjne dla chętnych rodziców – “PD jako alternatywa dla tradycyjnych metod wychowawczych”. (opcjonalnie).